Ochrana osobných údajov

Bfashion si váži individualitu a súkromie všetkých svojich klientov. Práve z tohto dôvodu sa angažuje v oblasti ochrany osobných údajov svojich klientov. Všetky osobné údaje, ktoré klient dobrovoľne poskytol sú chránené a spracovávané podľa platných právnych predpisov. V nasledujúcich odsekoch, z postavenia administrátora osobných údajov Bfashion, sa nachádzajú podmienky a princípy ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Bfashion je registrovaným administrátorom osobných údajov a je zapísaná v registri Komisie na ochranu osobných údajov s prideleným identifikačným číslom 417767. Dohľad nad spracovávaním, uschovávaním a poskytovaním osobných údajov vykonáva tento štátny orgán:

Komisia na ochranu osobných údajov:

Adresa: Sofia 1431, bul. Akad. Ivan Evstratiev Gešov 15

Tel: + 359 2 915 35 18

Fax: + 359 2 915 35 25

Mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Webová stránka:www.cpdp.bg

Spoločnosť Bfashion zhromažďuje na internete verejne dostupné informácie prostredníctvom elektronického obchodu Bfashion, ktorý je možné nájsť na www.bfashion.com alebo pomocou webových stránok previazaných s Bfashion. Ďalej spoločnosť získava informácie priamo od spotrebiteľov, ktorí spoločnosti Bfashion poskytli svoje osobné údaje. V tomto dokumente (Ochrana osobných údajov) je popísaný proces narábania, zhromažďovania a spracovávania osobných údajov, ktoré sú identifikátorom konkrétnych spotrebiteľov a môžu byť použité na kontaktovanie zákazníka (osobné údaje).

Nasledujúci dokument a v ňom uvedené pravidlá ochrany osobných údajov, je výlučne spojený s elektronickým obchodom Bfashion a nemôže byť spájaný s inými stránkami alebo službami, rovnako ako ani s inými administrátormi osobných údajov.

Osobné údaje

Spoločnosť Bfashion zhromažďuje osobné informácie za účelom naplnenia potrieb zákazníka, ktoré môžu zahŕňať: vytvorenie vlastného profilu, vykonanie objednávky, poskytnutie zákazníckeho servisu, poskytnutie dostupnosti konkrétnych funkcií a služieb elektronického obchodu, registráciu spojenú so zasielaním informačného buletínu alebo obdŕžaním informácie o udalostiach, eventoch a hrách organizovaných spoločnosťou, ďalej účasť v online  dopytovaní a prieskumoch, diskusné fóra alebo skupiny, pre marketingové potreby.

Spoločnosť Bfashion zhromažďuje od zákazníkov používajúcich elektronický obchod nasledujúce osobné údaje: meno, poštové smerovacie číslo, elektronickú adresu, telefónne číslo, osobné záujmy. Je možné, že bude zákazník vyzvaný  na poskytnutie aj doplňujúcej informácie, ako napríklad: číslo bankového účtu (ale iba s výhradným povolením zo strany zákazníka) alebo v prípade, že táto informácia je nevyhnutná na vykonanie požadovanej služby smerom ku zákazníkovi. V tomto prípade zákazník ostáva jediným vlastníkom tejto informácie.

Využitím služieb poskytnutých elektronickým obchodom dáva zákazník jednoznačný súhlas so spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov spoločnosťou, čo je zároveň garanciou dôveryhodnosti zákazníka.  Zákazník takto deklaruje, že poskytol informácie blízke osobným údajom, ktoré sa archivujú a spracovávajú s cieľom, že budú použité korektne, ako aj vedomosť jeho práva na dostupnosť a možnosť korigovať, meniť a vymazávať osobné údaje.

Použitie cookies a iných podobných technológií

Bfashion používa "cookies" s cieľom zhromažďovať určité informácie od všetkých užívateľov, vrátane návštevníkov internetových stránok, ktorí nie sú registrovaní a nepoužívajú žiadne špecifické služby od Bfashion.

Cookies je reťazec dát, ktorý systém Bfashion odošle do počítača návštevníka a potom ho používa na identifikáciu počítača návštevníka, keď sa tento  vráti do internetového obchodu.

Cookies poskytnú informácie týkajúce sa využitia v internetovom obchode spolu s využitím dát, ktoré môžu byť použité na prispôsobenie skúseností zákazníkov a sledovať povahu prevádzky užívateľa, napr. keď sa používateľ vráti do Bfashion, cookies ho identifikuje a poskytne mu jeho užívateľského meno (nie jeho heslo), aby sa mohol prihlásiť rýchlejšie. Cookies umožňujú Bfashion upozorniť užívateľa o jeho minulých činnostiach a navrhuje podobné výrobky a služby.

Nakoniec sa použijú informácie získané prostredníctvom cookies na zostavenie štatistických informácií o používaní Bfashion, akú dlhú dobu užívatelia strávia na webových stránkach a stránky, ktoré navštevujú najčastejšie. Tieto štatistiky neobsahujú osobné údaje.

Po odsúhlasení používať službu, zákazník vyjadril svoj výslovný súhlas k použitiu súborov cookies . Ak nechce dostávať cookies pri prezeraní  alebo prostredníctvom formátu HTML e - mailu, môže používateľ nastaviť svoj prehliadač tak, aby ho varoval pred tým, než prijíma cookies alebo odmietne cookies, keď ho jeho prehliadač upozorní na jeho prítomnosť. Užívateľ môže tiež odmietnuť všetky cookies ich vypnutím vo svojom prehliadači.

Ochrana osobných údajov

Bfashion chráni bezpečnosť dát poslaných svojim zákazníkom so štandardnými fyzickými, elektronickými a manažérskymi postupmi.  Ak je to vhodné, služba využíva SSL šifrovanie pre zvýšenie bezpečnosti citlivých dátových prenosov. Vnútri sú uložené dáta  v kontrolovaných serveroch s obmedzeným prístupom. Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v niektorých miestach v prísnom súlade s platnými predpismi bulharského Spoločenstva o ochrane osobných údajov a predpisoch o údajoch.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa tejto zásady ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať na

Informácie poskytnuté na http://www.bfashion.com/.

Narábanie s Vašimi osobnými údajmi

Spoločnosť Bfashion využíva osobné údaje zákazníkov na poskytnutie možnosti vytvorenia vlastného profilu zákazníka v elektronickom obchode Bfashion, ďalej k spracovávaniu podaných objednávok a požiadavok, k potvrdeniu objednávok, k možnosti doplnkovej ponuky služby a akcie – čo môže niekedy zahŕňať informáciu iných spoločností o vhodnom produkte či službe.

Poskytovanie osobných údajov tretej strane

Spoločnosť Bfashionmá v prípade potreby a so súhlasom tretích strán vo svojom elektronickom obchode  právo publikovať ich materiály, ktoré sú linkami k informácii a môžu slúžiť k priamemu navštevovaniu iných elektronických stránok.

Ak sa zákazník rozhodne navštíviť niektorú zo stránok tretej strany kliknutím na link alebo iným spôsobom, bude presmerovaný na konkrétnu stránku tretej strany. Skutočnosť, že Bfashion poskytuje spojenie s predloženou elektronickou stránkou prostredníctvom publikovania reklamného baneru alebo iným spôsobom reklamy, či ponúknutím možnosti interakcie alebo vystavenia možnosti poskytnúť tretej strane osobné údaje zákazníka, nie je zárukou, ani znakom toho, že tretia strana je súčasťou Bfashion,a že pravidlá ochrany osobných údajov zverejnených treťou stranou spadajú pod pravidlá ochrany osobných údajov Bfashion.

Dostupnosť a korekcia osobných údajov

Každému zákazníkovi je umožnený prístup k jeho osobným údajom, ako aj možnosť korigovať, meniť alebo vymazávať jednotlivé časti svojich osobných údajov prostredníctvom svojho osobného profilu v bfashion.com. Spoločnosť Bfashion bude uchovávať jeho osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné pre korektné poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu bfashion.com alebo dovtedy, kým to umožňuje zákon. Potom budú osobné údaje klienta vymazané.

Zmeny ochrany osobných údajov

Spoločnosť Bfashion si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky ochrany osobných údajov, a to zverejnením nových podmienok, ktoré nahradia staré verzie dokumentu ochrany osobných údajov a nadobudnú platnosť dňom svojho zverejnenia.

 

Dátum začiatku platnosti dokumentu: 2017-07-26